1. TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1.1 Hộ Chiếu Canada – angiainvestment.com hiểu rõ tầm quan trọng và tôn trọng quyền bảo mật thông tin cá nhân (“Thông tin”) của người truy cập website và sử dụng dịch vụ của angiainvestment.com (người truy cập website và/hoặc mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ của angiainvestment sau đây gọi chung là “Khách hàng”); website, sản phẩm và dịch vụ sau đây gọi chung là “Dịch vụ”), bằng thiện chí của mình – angiainvestment.com với Chính sách bảo mật Thông tin này (“Chính sách”) sẽ cung cấp nội dung tổng quan nhằm minh bạch hóa mục đích thu thập thông tin; phạm vi và phương thức thu thập thông tin; phạm vi sử sụng, đối tượng tiếp cận, thời gian lưu trữ thông tin; các liên kết và sản phẩm của bên thứ ba trên website; cam kết bảo mật thông tin; quyền lợi và trách nhiệm của Khách hàng; thông tin và phương thức liên hệ được nêu tại Chính sách này.

1.2 Chính sách này áp dụng đối với tổng thể Dịch vụ của angiainvestment.com, nhưng tùy từng thời điểm, đối với từng Dịch vụ hoặc từng phần Dịch vụ cụ thể, tùy thuộc đặc thù và yêu cầu cần thiết của Dịch vụ đó angiainvestment.com có thể bổ sung/điều chỉnh các nội dung liên quan đến Chính sách này để áp dụng riêng cho những phần Dịch vụ cụ thể đó.

1.3 Chính sách này được áp dụng khi Khách hàng truy cập website, sử dụng Dịch vụ trên website của angiainvestment.com, và bất kỳ thời điểm nào Khách hàng truy cập, sử dụng Dịch vụ trên website do angiainvestment.com cung cấp, tức là Khách hàng đồng ý và chịu sự ràng buộc với các điều khoản mà angiainvestment.com quy định trong Chính sách này (bao gồm cả các phần bổ sung, sửa đổi tùy từng thời điểm).

1.4 Tùy tình hình, nhu cầu bảo mật thực tế, angiainvestment.com có thể điều chỉnh Chính sách này mà không cần thông báo hay được sự đồng ý của Khách hàng. Khi cập nhật nội dung chính sách này, angiainvestment.com sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” ở phần cuối của Chính sách này, vì vậy trước khi truy cập, sử dụng Dịch vụ của angiainvestment.com Khách hàng nên thường xuyên kiểm tra lại Thông tin Chính sách để có các bản cập nhật mới nhất.

2. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

angiainvestment.com thu thập Thông tin của Khách hàng chủ yếu phục vụ cho mục đích hỗ trợ, duy trì mối liên hệ với Khách hàng như:

2.1 Duy trì liên lạc với Khách hàng, giải đáp các thắc mắc của Khách hàng liên quan đến Dịch vụ của angiainvestment.com.
2.2 Nâng cao chất lượng Dịch vụ của angiainvestment.com và/hoặc các Dịch vụ của các Công ty liên kết của angiainvestment.com (“Đơn vị trực thuộc”).
2.3 Thiết lập các chương trình hỗ trợ khách hàng thân thiết hoặc các chương trình xúc tiến thương mại khác.
2.4 Xử lý các vấn đề liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng hoặc giao dịch giữa angiainvestment.com và Khách hàng.
2.5 Gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn.
2.6 Thông báo đến Khách hàng các Thông tin khuyến mại, quảng cáo hoặc cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, xúc tiến thương mại khác khi có sự đồng ý trước của Khách hàng.
2.7 Thông báo về các thông tin tuyển dụng của angiainvestment.com nếu Khách hàng đăng kí nhận email thông báo.
2.8 Đánh giá và phân tích thị trường, khách hàng, Dịch vụ của angiainvestment.com.
2.9 Hỗ trợ khi Khách hàng mua xe và/hoặc sử dụng Dịch vụ của angiainvestment.com.
2.10 angiainvestment.com thu thập Thông tin để phục vụ cho các mục đích kiểm soát, nâng cao chất lượng Dịch vụ như.
a) Kiểm soát người truy cập, sử dụng Dịch vụ của angiainvestment.com.

b) Phân tích và tối ưu hóa các Dịch vụ của angiainvestment.com.

2.11 Các nội dung khác mà angiainvestment.com được phép sử dụng Thông tin không trái với quy định của pháp luật.

3. PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

3.1 Thông tin của Khách hàng mà angiainvestment.com sẽ thu thập bao gồm:

a) Họ tên.

b) Số điện thoại.

c) Email.

d) Địa chỉ thường trú.

3.2 Cho từng Dịch vụ, mục đích thu thập cụ thể khác, tùy từng thời điểm angiainvestment.com có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp thêm một số Thông tin nhằm đảm bảo việc sử dụng Dịch vụ của chính Khách hàng hoặc đảm bảo sự liên hệ, giao dịch giữa angiainvestment.com và Khách hàng được thông suốt, thuận tiện ví dụ như: bằng cấp, học vấn, lịch sử du lịch, visa các nước đã cấp và/hoặc các Thông tin cần thiết khác.

3.3 Đối với phạm vi thu thập Thông tin đề cập tại Chính sách này, angiainvestment.com sẽ luôn tạo điều kiện bằng cách thiết lập những tính năng trên giao diện Website để Khách hàng tùy chọn để quyết định việc cung cấp hoặc từ chối cung cấp Thông tin cho angiainvestment.com.

4. PHƯƠNG THỨC THU THẬP THÔNG TIN

Nhằm đảm bảo Thông tin được thu thập là đầy đủ, chính xác, tùy trường hợp angiainvestment.com có thể lựa chọn sử dụng đơn lẻ hoặc tổng hợp các phương thức thu thập Thông tin của Khách hàng như sau:

4.1 Đề nghị Khách hàng cung cấp Thông tin: angiainvestment.com có thể đề nghị Khách hàng cung cấp Thông tin trong các trường hợp sau:

a) Một số Dịch vụ của angiainvestment.com cho phép/đề nghị Khách hàng tạo tài khoản hoặc hồ sơ cá nhân và để sử dụng một cách tốt nhất các Dịch vụ này, angiainvestment.com có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp các Thông tin đề cập tại Mục 3 nêu trên để đáp ứng nhu cầu sử dụng Dịch vụ của Khách hàng.

b) Trường hợp Khách hàng yêu cầu angiainvestment.com giải đáp các thắc mắc liên quan đến Dịch vụ của angiainvestment.com hoặc Khách hàng yêu cầu angiainvestment.com cung cấp Dịch vụ ví dụ: yêu cầu hỗ trợ tư vấn định cư thì angiainvestment.com có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp Thông tin để xử lý các yêu cầu của Khách hàng một cách nhanh chóng, chính xác.

c) Các trường hợp yêu cầu thu thập Thông tin khác tùy theo nhu cầu thu thập của angiainvestment.com.

d) angiainvestment.com sẽ luôn đưa ra tùy chọn về việc quyết định cung cấp hay không cung cấp Thông tin đối với Khách hàng. Trường hợp Khách hàng lựa chọn không cung cấp Thông tin có thể sẽ có một số Dịch vụ, giao dịch không thể thực hiện được hoặc một số giao dịch Khách hàng sẽ được truy cập, thực hiện dưới chế độ ẩn danh (Guest).

4.2 angiainvestment.com tự thu thập Thông tin

a) Thu thập Thông tin từ các nguồn của bên thứ ba. angiainvestment.com có thể nhận Thông tin về Khách hàng đã công bố công khai trên các website thương mại điện tử của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc nhận Thông tin của Khách hàng từ bên thứ ba khi angiainvestment.com tham gia vào các giao dịch có sự chuyển giao Thông tin đó.

b) Thu thập trong quá trình thực hiện Dịch vụ. Trong quá trình thực hiện Dịch vụ, angiainvestment.com cũng có thể thu thập các Thông tin của Khách hàng bằng các cách thức phù hợp khác với sự đồng ý của Khách hàng với cách thức thu thập đó.

c) Thu thập trong quá trình Khách hàng sử dụng Dịch vụ. Một số Dịch vụ của angiainvestment.com cho phép Khách hàng liên lạc với bên thứ ba, những lần liên lạc đó sẽ được truyền qua và những Thông tin phát sinh trong quá trình liên lạc đó có thể được lưu trữ trên hệ thống của angiainvestment.com.

4.3 Hợp nhất Thông tin angiainvestment.com có thể hợp nhất Thông tin Khách hàng mà angiainvestment.com có được từ việc thu thập bằng nhiều phương thức khác nhau đề cập tại Mục này như một thao tác hoàn thiện Thông tin để phục vụ cho các mục đích được đề cập tại Chính sách này mà không cần sự đồng ý trước của Khách hàng. Tuy nhiên Khách hàng luôn có quyền lựa chọn điều chỉnh Thông tin của mình theo quy định tại Mục 10.1 Chính sách này.

5. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Các thông tin của Khách hàng thu thập được để sử dụng cho mục đích được nêu tại mục 2 của Chính sách này. Bên cạnh đó, các thông tin được sử dụng trong phạm vi angiainvestment.com và/hoặc đối tác của angiainvestment.com (các đại lý).

6. ĐỐI TƯỢNG TIẾP CẬN THÔNG TIN

6.1 Để thực hiện mục đích thu thập Thông tin đề cập tại Chính sách này angiainvestment.com có thể cần sự hỗ trợ từ bên thứ ba để phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng và/hoặc cung cấp Dịch vụ tốt hơn cho Khách hàng. Trong quá trình hỗ trợ, Thông tin của Khách hàng có thể được angiainvestment.com tiết lộ cho các đối tượng được đề cập dưới đây:

a) Đơn vị trực thuộc của angiainvestment.com khi sự tham gia của Đơn vị trực thuộc là cần thiết để thực hiện/hoàn thiện giao dịch đã thiết lập giữa angiainvestment.com với Khách hàng.

b) Đối tác kinh doanh mà angiainvestment.com tin tưởng, việc tiết lộ và trách nhiệm bảo mật Thông tin của Khách hàng sẽ được thực hiện theo thỏa thuận giữa angiainvestment.com và đối tác kinh doanh của angiainvestment.com.

6.2 Để phát triển hoạt động kinh doanh hoặc trong trường hợp bất khả kháng angiainvestment.com có thể phải thực hiện tổ chức lại, chuyển nhượng, giải thể hoặc phá sản công ty, trường hợp này các đơn vị kế thừa, nhận chuyển nhượng của angiainvestment.com có thể sẽ tiếp nhận Thông tin của Khách hàng để thay thế angiainvestment.com tiếp tục cung cấp, thực hiện Dịch vụ với Khách hàng.

6.3 angiainvestment.com sẽ phải tiết lộ Thông tin của Khách hàng cho Bên thứ ba hoặc cho cơ quan có thẩm quyền khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc angiainvestment.com có cơ sở để tin rằng việc tiết lộ Thông tin có thể bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của chính Khách hàng hoặc của angiainvestment.com/Đơn vị trực thuộc của angiainvestment.com.

6.4 Các bên khác khi có sự đồng ý hoặc theo hướng dẫn của Khách hàng.

7. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

angiainvestment.com chỉ lưu giữ Thông tin về Khách hàng trong thời gian cần thiết cho mục đích mà Thông tin được thu thập.

8. CÁC LIÊN KẾT VÀ SẢN PHẨM CỦA BÊN THỨ BA TRÊN WEBSITE

8.1 Một số nội dung, quảng cáo và tính năng trên trang web của angiainvestment.com có thể được cung cấp bởi các bên thứ ba có hoặc không liên kết với angiainvestment.com. Các bên thứ ba này có thể thu thập hoặc nhận Thông tin nhất định về việc Khách hàng sử dụng Dịch vụ, kể cả thông qua việc sử dụng Cookie, Beacon và các công nghệ tương tự và Thông tin này có thể được thu thập theo thời gian, đồng thời được kết hợp với Thông tin được thu thập trên các Website và dịch vụ trực tuyến khác nhau.

8.2 Nếu Khách hàng kết nối với dịch vụ mạng xã hội, angiainvestment.com có thể nhận và lưu trữ Thông tin xác thực từ dịch vụ đó để cho phép Khách hàng đăng nhập, cũng như Thông tin khác mà Khách hàng cho phép angiainvestment.com nhận khi Khách hàng kết nối với các dịch vụ đó.

8.3 Bằng cách truy cập và/hoặc sử dụng Dịch vụ của angiainvestment.com, Khách hàng đồng ý lưu trữ Cookie, Beacon, các công nghệ lưu trữ cục bộ khác. Khách hàng cũng đồng ý quyền truy cập Cookie, Beacon, công nghệ lưu trữ cục bộ của angiainvestment.com và các bên thứ ba được đề cập ở trên.

8.4 Như đã nêu trên, Dịch vụ của angiainvestment.com có thể có các liên kết đến các website của Bên thứ ba khác không thuộc quyền kiểm soát của angiainvestment.com, do đó angiainvestment.com sẽ không chịu trách nhiệm về sự an toàn hoặc bảo mật của bất kỳ Thông tin nào được thu thập bởi các Bên thứ ba đó, không được thực hiện trên giao diện website hoặc angiainvestment.com có quyền quản lý và/hoặc kiểm soát. angiainvestment.com khuyên Khách hàng nên thận trọng và xem xét các quyết định về bảo mật Thông tin áp dụng cho các Website và dịch vụ của Bên thứ ba mà Khách hàng sử dụng.

9. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

9.1 angiainvestment.com cam kết bảo mật Thông tin của Khách hàng theo đúng các nội dung được quy định tại Chính sách này và quy định của pháp luật. 9.2 angiainvestment.com sẽ áp dụng phương án và giải pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để bảo vệ hiệu quả nhất Thông tin của Khách hàng. Tuy nhiên, lưu ý rằng mặc dù angiainvestment.com thực hiện các phương thức hợp lý để bảo vệ Thông tin của Khách hàng, nhưng không có trang web, đường truyền Internet, hệ thống máy vi tính hay kết nối không dây nào là an toàn tuyệt đối. Do vậy, angiainvestment.com không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin Khách hàng cung cấp cho angiainvestment.com sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và angiainvestment.com không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép, rò rỉ Thông tin của Khách hàng mà không do lỗi của angiainvestment.com. Nếu Khách hàng không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, angiainvestment.com khuyến nghị Khách hàng không nên gửi Thông tin đến cho angiainvestment.com.

10. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

10.1 Quyền lợi:

a) Khách hàng được bảo đảm các quyền lợi và bảo mật về Thông tin mà angiainvestment.com đã cam kết theo Chính sách này.

b) Khách hàng có quyền truy cập vào dữ liệu Thông tin của mình và có quyền tự điều chỉnh lại những sai sót trong dữ liệu cá nhân của mình hoặc cập nhật, bổ sung để hoàn thiện Thông tin được lưu trữ trên website. Khách hàng cũng có quyền tự xóa dữ liệu cá nhân trên website hoặc yêu cầu angiainvestment.com ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích tiếp thị bằng cách gửi yêu cầu ngưng các hoạt động nhận thông báo, thông tin từ website.

c) Nếu Khách hàng không muốn nhận bất cứ thông tin quảng cáo, chương trình khuyến mại của angiainvestment.com thì có quyền từ chối bất cứ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu ngưng nhận thông tin đến website của angiainvestment.com theo các tính năng đã được hướng dẫn ở cuối trang.

10.2 Trách nhiệm của Khách hàng

a) Tìm hiểu kỹ Chính sách này trước khi sử dụng, truy cập Dịch vụ của angiainvestment.com., Việc Khách hàng sử dụng, truy cập Dịch vụ của angiainvestment.com cũng chính là sự xác nhận việc đã tìm hiểu kỹ và đồng ý với toàn bộ nội dung Chính sách này.

b) Cung cấp Thông tin chính xác, hợp pháp cho angiainvestment.com khi được đề nghị và đồng ý cung cấp. Khách hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm (trong mọi trường hợp, không có sự liên đới nào đến angiainvestment.com dù cho một phần hay toàn bộ) nếu Thông tin Khách hàng cung cấp cho angiainvestment.com là không chính xác, không hợp pháp và/hoặc việc thực hiện Dịch vụ của Khách hàng bị gián đoạn, không thể thực hiện; hoặc giao dịch giữa angiainvestment.com và Khách hàng, giữa angiainvestment.com và Bên thứ ba, giữa Khách hàng và Bên thứ ba bị gián đoạn hoặc không thể thực hiện được vì yếu tố kỹ thuật, đường truyền, lỗi hệ thống, v.v. hoặc phát sinh bất kể thiệt hại vật chất, phi vật chất nào từ việc sử dụng những Thông tin không chính xác/vi phạm pháp luật này.

c) Không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Dịch vụ, giao diện của website, các tính năng hiện hữu của website angiainvestment.com.

d) Không phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website thuộc quyền quản lý của angiainvestment.com.

e) Không truyền bá, phát tán nội dung vi phạm pháp luật và/hoặc trái đạo đức xã hội tại website của angiainvestment.com.

f) Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

11. THÔNG TIN, PHƯƠNG THỨC LIÊN HỆ

angiainvestment.com trân trọng mọi ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ Khách hàng về Dịch vụ của angiainvestment.com cũng như chính sách này. Mọi thắc mắc liên quan, Khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây: angiainvestment.com

Tập Đoàn Bds Angiainvestment – Trang Thông Tin Dự Án Từ Chủ Đầu Tư

Địa Chỉ: 32 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
Email:angiainvestment.com@gmail.com
Liên hệ: 0907001502